#result: ngos

Chiến dịch “Thu hẹp khoảng cách” được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Wake It Up thực hiện nhằm đấu tranh loại bỏ bất bình đẳng, cải thiện đời sống xã hội quốc gia.